close
icon E-kataloq və kitabxana

Layihələr

VİRTUAL SƏRGİ

17-03-2020

 

Hörmətli oxucular,

"Virtual sərgi" bölməsi sizə məsafədən xidməti həyata keçirir. Bölməyə daxil olmaqla sizlərə təqdim olunan materiallarla yaxından  tanış ola bilərsiniz.
Ümid edirik ki, virtual rejimdə təqdim etdiyimiz bu layihə sizləri sevindirəcək!


10 MAY ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN DOĞUM GÜNÜ

12 DEKABR ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANIM GÜNÜDÜR

AKADEMİK ZƏRİFƏ ƏLİYEVA-98

15 İYUN - MİLLİ QÜRUR TARİXİMİZ
 

GENERAL ƏLİAĞA ŞIXLİNSKİ

ƏLİLLƏRİN HÜQUQLARININ BEYNƏLXALQ MÜDAFİƏSI GÜNÜ

ŞANLI ZƏFƏR TARİXİMİZ  - 75

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ

ƏBÜLFƏZ QARAYEV - İLK AZƏRBAYCANLI PEDİATR, ƏMƏKDAR ELM XADİMİ, PROFESSOR

18 İYUN - MİLLİ İNSAN HÜQUQLARI GÜNÜ

AKADEMİK ZİYAD SƏMƏDZADƏ

GÖRKƏMLİ KİTABXANAŞÜNAS ALİM, PROFESSOR XƏLİL İSMAYİLOV

ƏMƏKDAR ELM XADİMİ, PROFESSOR XƏLİL YUSIFLİ

YAZIÇI-PUBLİSİST,TARİXİ ROMANLAR MÜƏLLİFİ YUNUS OĞUZ

MİLLİ MƏTBUAT - 145

MİLLİ MUSİQİ XƏZİNƏMİZDƏN

AZƏRBAYCAN ƏLİFBASI VƏ AZƏRBAYCAN DİLİ GÜNÜ

AZƏRBAYCAN MILLI KINO GÜNÜ

ABAY KUNANBAYEV

BEYNƏLXALQ GƏNCLƏR GÜNÜ

AKADEMİK BƏKİR NƏBİYEV

XALQ ŞAİRİ FİKRƏT QOCA

BEYNƏLXALQ AZƏRBAYCAN     MUĞAMI VƏ MUSİQİSİ GÜNÜ 

 ƏHMƏDİYYƏ CƏBRAYILOV-100

AZƏRBAYCANDA YAŞAYAN AZSAYLI XALQLAR

HƏSƏN SEYİDBƏYLİ-100

15 SENTYABR BİLİK GÜNÜ

BEYNƏLXALQ SÜLH GÜNÜ

BÖYÜK QƏZƏL USTADI ƏLAĞA VAHİD

   QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR!

QARABAĞ ABİDƏLƏRİ

   QARABAĞ XALQ SƏNƏTKARLIĞI

İÇƏRİŞƏHƏR

QARABAĞ GEYİMLƏRİ

  NİZAMİ GƏNCƏVİ ADINA MİLLİ   AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI MUZEYİ 

  QARABAĞ XALÇALARI

   

MƏHƏMMƏD HADİ

  9 NOYABR DÖVLƏT BAYRAĞI GÜNÜ

 12 NOYABR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA GÜNÜDÜR

   3 DEKABR BEYNƏLXALQ  ƏLİLLƏR GÜNÜDÜR

   GÖRKƏMLİ BƏSTƏKAR TOFİQ BAKIXANOV

AZƏRBAYCANIN TARİXİ ABİDƏLƏRİ

ƏDƏBİYYATŞÜNAS ALİM ƏZİZ MİRƏHMƏDOV

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ HƏMRƏYLİK GÜNÜ

AKADEMİK NAİLƏ VƏLİXANLI

AKADEMİK YUSİF MƏMMƏDƏLİYEV

BƏXTİYAR SADIQOV-70

20 YANVAR-QAN YADDAŞIMIZ

DAHİ AZƏRBAYCAN ŞAİRİ VƏ MÜTƏFƏKKİRİ NİZAMİ GƏNCƏVİ

2 FEVRAL AZƏRBAYCAN

 GƏNCLƏRİ GÜNÜ

LÜTFİ ZADƏ-100

XALQ YAZIÇISI KAMAL ABDULLA

BEYNƏLXALQ KİTAB

 BAĞIŞLAMA GÜNÜ

DAHİ ALİM

NƏSİRƏDDİN TUSİ

XOCALI SOYQIRIMI-29

TRAGEDY OF THE 20TH CENTURY- KHOJALY GENOCIDE

KHOJALY GENOCIDE

BEYNƏLXALQ ANA DİLİ GÜNÜ

ABDULLA ŞAİQ-140

ƏLİ VƏLİYEV-120

31MART AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMI GÜNÜ

XALQ ŞAİRİ SƏMƏD VURĞUN-115

APREL DÖYÜŞLƏRİ

MOLLA NƏSRƏDDİN-115

AŞIQ ƏLƏSGƏR-200

ÜMUMDÜNYA KİTAB VƏ MÜƏLLİFLİK HÜQUQU GÜNÜ

GƏNC YAZARLAR

SÜLEYMAN RƏHİMOV 120
 

PROFESSOR HAFİZ PAŞAYEV

9 MAY FAŞİZM ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏ GÜNÜDÜR

YURDUMUZA BAHAR GƏLİR

PROFESSOR KƏRİM ŞÜKÜROV

  

AZƏRBAYCAN MİLLİ KİTABXANASI

  

PROFESSOR ANAR İSGƏNDƏROV

  

UŞAQLARIN BEYNƏLXALQ MÜDAFİƏSİ GÜNÜ

  

ƏLİQİSMƏT LALAYEV-65

  

CAHANGİR CAHANGİROV-100

  

26 İYUN NARKOMANİYA VƏ NARKOBİZNESLƏ MÜBARİZƏ GÜNÜ

  

26 İYUN AZƏRBAYCAN SİLAHLI QÜVVƏLƏR GÜNÜ

  

YUNUS ƏMRƏ

  

CƏMŞİD NAXÇIVANSKİ ADINA HƏRBİ LİSEY-50

  

FƏRMAN SALMANOV-90

  

ÜMUMDÜNYA İNSAN ALVERİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ GÜNÜ

  

XALQ ŞAİRİ QABİL-95

  

XAN ŞUŞİNSKİ-120

  

MİLLİ MUSİQİ GÜNÜ

  

BEYNƏLXALQ TURİZM GÜNÜ

  

II QARABAĞ MÜHARİBƏSİ ŞƏHİDLƏRİNİN ANIM GÜNÜ