close
icon E-catalog and library

Projects

“Book Republishing” Project

01-10-2009

Project “Book Republishing”

 • Bakıxanov Abbasqulu ağa. Gülüstani - İrəm [Mətn] /A. Bakıxanov; [tərc. edən. M. Əsgərli; red. Ə. Ələsgərzadə]; burax. məs. V. Bəhmənli; red. Ə. Əsədzadə; dizayn. N. Mahmudov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.-Bakı: Xatun Plyus, 2010.

 • Məmmədli Qulam Məmməd oğlu. İmzalar [Mətn] /Q. Məmmədli; elmi red. A. Zamanov; burax. məs. V. Bəhmənli; red. Ə. Əsədzadə; dizayn. N. Mahmudov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M F Axundov ad. AMK.- Bakı: Xatun Plyus, 2010.

 • Nəfisi Səid.  Babək [Mətn] /S. Nəfisi; burax. məs. V. Bəhmənli; red. Ə. Əsədzadə; dizayn. N. Mahmudov; [fars dilindən tərc. ed. Ə. Azəri; tərc. ed. red. F. Babayev, R. Əliyev]; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.-Bakı: Xatun Plyus, 2010.

 • Tahir Məhəmməd.  Şeyx Şamil [Mətn]: [xatirələr] /M. Tahir; burax məs. V. Bəhmənli; red. Ə. Əsədzadə; dizayn. N. Mahmudov; [rus dilindən tərc. ed. və son sözün müəl. Ə. Nicat; red. T. Babayev]; Azərb.Resp.Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana.-B.: Xatun Plyus, 20 10.

 • Zeynalov F. R.  Qədim türk yazılı abidələri. Orta türk dövrü [Mətn] /F. R. Zeynalov; buraxılışa məs. V. Bəhmənli; red. Ə. Əsədzadə; dizayn. N. Mahmudov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.-Bakı: Nağıl evi, 2009

 • Абдурахманов  Асим Ахмед оглы. Азербайджан во взаимоотношениях России,Турции и Ирана в первой половине ХVIII в. /А. А. Абдурахманов ; ред. А. Асадзаде ; жудож. ред. К. Лидия ; отв. ред. В. Бахманлы ; дизайн Н. Махмудов ; Министерство Культуры и Туризма Азерб. Респ.; Нац. Библиотека Азерб. им. М. Ф. Ахундова.-  Баку : "Нагыл Еви" , 2011. -135 с.

 • Адрес-календарь [Азербайджанской Республики на 1920-й год] /отв. за вып. В. Бахманлы ; ред. А. Асадзаде ; М-во Культуры и Туризма Азерб. Респ., Нац. Библиотека Азербайджана им. М. Ф. Ахундова ; [под. ред. А. И. Ставровского] .- Баку : "Нагыл еви" , 2011. - 335, [1] с.

 • Бабур Захириддин Мухаммед. Бабур-наме /З. М. Бабур ; отв. за вып. В. Бахманлы ; ред. А. Асадзаде ; дизайн Н. Махмудов ; Мин-во Культуры и Туризма Азерб. Респуб., Националь ная Библиотека Азерб. им. М. Ф. Ахундова.-  Баку : "Нагыл Еви" , 2011. -269, [3] с.

 • Валиев Н. Фатали-хан Кубинский /Н. Валиев ; отв. за вып. В. Бахманлы ; ред. А. Асадзаде ; дизайн Н. Махмудов ; Министерство Культуры и Туризма Азерб. Респуб., Национальная Библиотека Азербайджана им. М. Ф. Ахундова.-  Баку: Нагыл Еви ,2011.-26 с.

 • Вейденбаум  Е. Г. Кавказские этюды [Текст] /Е. Т. Вейденбаум; отв. за вып. В. Бахманлы; ред. А. Асадзаде; худож. ред. К. Лидия; дизайн. Н. Махмудов; М-во Культуры и Туризма Азерб. Респ., Нац. Библиотека Азерб. им. М. Ф. Ахундова.- Баку: Хатун плюс, 2010.

 • Вейденбаум Е. Г. Путеводитель по Кавказу [Текст] /Е. Вейденбаум; отв. за вып. В. Бахманлы; ред. А. Асадзаде; худож. ред. К. Лидия; дизайн. Н. Махмудов; М-во Культуры и Туризма Азерб. Респ., Нац. Библиотека Азерб. им. М. Ф. Ахундова.- Баку: Хатун Плюс, 2010

 • Всесоюзный тюркологический съезд. Первый Всесоюзный Тюркологический съезд 26 февраля-5 марта 1926 г. : стенографический отчет /М-во Культуры и Туризма Азерб. Респ., Нац. Библиотека Азерб. им. М. Ф. Ахундова ; отв. за вып. В. Бахманлы ; ред. А. Асадзаде ; дизайн Н. Махмудов. -  Баку : "Нагыл Еви" , 2011.-550, [2] с.

 • Дьяконов Игорь Михайлович. История Мидии от древнейших времен до конца IV века до н. э. /И. М. Дьяконов ; отв. за вып. В. Бахманлы ; ред. А. Асадзаде ; М-во Культуры и Туризма, Азерб. Респ., Нац. Библиотека Азерб. им. М. Ф. Ахундова ; [отв. ред. К. В. Тревер ; АН СССР ; Ин-т Истории и Философии Академии Наук Азерб. ССР] 1 Книга - Баку : "Нагыл еви" , 2012. -329, [1] с.

 • Дьяконов Игорь Михайлович. История Мидии от древнейших времен до конца IV века до н. э. /И. М. Дьяконов ; отв. за вып. В. Бахманлы ; ред. А. Асадзаде ; М-во Культуры и Туризма, Азерб. Респ., Нац. Библиотека Азерб. им. М. Ф. Ахундова ; [отв. ред. К. В. Тревер ; АН СССР ; Ин-т Истории и Философии Академии Наук Азерб. ССР]2 Книга .-Б.:"Нагыл еви", 2012.-183, с.

 • Дюма Александр. Кавказ [перевод с французского] /Александр Дюма ; отв. за вып. В. Бахманлы ; ред. А. Асадзе ; М-воКультуры и Туризма Азерб. Респ., Нац. Библиотека Азерб. им. М. Ф. Ахундова ; [лит. обработка перевода П. И. Роборовского ; перевод, вступ ст. послесловие, примеч., коммен. и подбор илл. М. И. Буянова ; ред. Т. П. Буачидзе] .-Баку : "Нагыл еви" , 2011. - 646, [2] с.

 • Кероглу [Текст]: [эпос] /отв. за вып. В. Бахманлы ; ред. А. Асадзаде; дизайн. Н. Махмудов; [сост. М. Г. Тахмасиб; предисл. Г. Араслы; пер. Ю Гранин, И.Оратовский, А. Плавник]; М-во Культуры и Туризма Азерб. Респ., Нац. Библиотека Азерб. им. М. Ф. Ахундова.- Баку: Хатун плюс, 2010.

 • Ямпольский Зелик Иосифович. Восстание Бабека [Текст]  /З. И. Ямпольский; отв. за выпуск. В. Бахманлы; ред. А. Асадзаде; худож. ред. К. Лидия; дизайн: Н. Махмудов; Мин-во Культуры и Туризма Азерб. Респ., Нац. Библиотека Азерб. им. М. Ф. Ахундова .- Баку: Хатун плюс, 2010.

 • Тарихи Дербендь-наме /Министерство Культуры и Туризма Азерб. Респуб., Национальная Библиотека Азерб. им. М. Ф. Ахундова ; отв. за выпуск. В. Бахманлы ; ред. А. Асадзаде ; дизайн Н. Махмудов. - Баку : "Нагыл Еви" , 2011. -169, [1] с.

 • Фазлуллах Рашид-ад-дин.  Джами-ат-таварих [сборник] /Ф. Рашид-ад-дин ; отв. за выпуск. В. Бахманлы ; ред. А. Асадзаде ; дизайн Н. Махмудов ; Министерство Культуры и Туризма Азерб. Респуб., Национальная Библиотека Азерб. им. М. Ф. Ахундова.-  Баку : "Нагыл Еви" , 2011. -539, [1] с.

 • Физули Мухаммед. Лейли и Меджнун [Текст] /Физули; пер. с азерб. А. Старостина; под ред. Р. Алиева, Л. Пеньковского; отв. за вып. В. Бахманлы; ред. А. Асадзаде; худож. ред. К. Лидия; дизайн.Н. Махмудов; Мин-во Культуры и Туризма Азерб. Респ., Нац. Библиотека Азерб. им. М. Ф. Ахундова.- Баку: Дом Сказки, 2009.