close
icon E-kataloq və kitabxana

Yeni kitablar

Azərbaycan dilində    |    Rus dilində çap olunan yeni kitablar    |    Respublikadan kənarda çap olunan yeni kitablar   

 

2022

 

1   2    3

 1. Mustafa Nazim. İrəvan şəhəri. B.: “Red N Line”, 2020.-292 s.
 2. Mustafayev Eldar. Kartof bitkisində yayılmış xəstəlik və zərərvericilərin diaqnostikası. B.: “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi”, 2021.-192 s.
 3. Mustafayev Rəfail. Hərbi mühəndis texnikası. B.: “Afpoliqraf”, 2021.-133 s.
 4. Müasir Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məsələləri.B.:  “MDizayn”, 2022. –274 səh.
 5. Mücərrədi  Ərəstu.  İtən kölgələr. B.:  “Qanun”, 2021. -199   səh.
 6. Müəssisə siyasəti və strategiyaları. B.: 2002.-225 s.
 7. Mülki hüquq (ümumi hissə). B.: “Zərdabi”, 2022.-687 s.
 8. Müntəzir Mafilə. Yaradana xitab. B.:  “Elm və təhsil”, 2018. –94   səh.
 9. Mürsəlov Mirniyaz. Qurani-Kərim dərsliyi. B.: “Nurlar”, 2022.-204 s.
 10. Mürsəlov Mirniyaz. Qurani-Kərim əlifbası. B.: “Nurlar”.2019 - 80 səh.
 11. MürsəlovMirniyaz. Qurani-Kərimtəcvidi. B.: “Nurlar”.2019 - 51 səh.
 12. Müslüm Maqomayev. Kataloq. B.: “Təhsil”, 2021.-104 s.
 13. Müslümqızı Səriyyə. Geriyə baxma. B.:  “Nurlar”, 2022.-239 səh.
 14. Müşfiq Mikayıl. Əbədiyyət nəğməsi. B.: “Qanun”, 2019.-127 s.
 15. Nadirqızı Ş. Bir fincan çay, bir qələm, bir də düşüncələrim. B.:  “Elm və təhsil”, 2020. – 218 səh.
 16. Nağıyev Cəlil. Qərbi Avropa ədəbiyyatı. B.:  “Elm və təhsil”, 2019. –518 səh.
 17. Nağıyev, Nazim. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi. B.: “Mülki Aviasiya”, 2021.-490 s.
 18. Naxçıvan bu gün: islahatlar,perspektivlər. B.:  “Nurlan”, 2008. –548 səh.
 19. Naini Hacı Mirzə Hadi. Kitabi-Yusifiyyə. B.: “Zərdabi”, 2022.-144 s.
 20. Namaz Məmməd. Qızıl kitab. B.: “Şur”, 2014.-223 s.
 21. Namazov M.B. Riyaziyyatdan çalışmalar 8.Sumqayıt.:  “Azəri”, 2017. –255 səh.
 22. Namazova Şöhrət. Köçkün qızın şəhid sevgilisinə doqquz məktubu. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-119 s.
 23. Nanaylar. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-80 s.
 24. Nasirəddin Şahın yol qeydləri . B.: “Qanun”, 2021.-166 s.
 25. Natiq  Günel. Ədəbi talelər. B.: “Qanun”, 2020-384 səh.
 26. Nazarbayev  Nursultan. İllər və düşüncələr. B.: “Təhsil”, 2021.-190 s.
 27. Nazim Mustafa (Mustafayev Nazim Yusif oğlu): biblioqrafiya. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-290 s.
 28. Neft fakültəsinin 100 illik yaddaşı. B.: “ADNSU”, 2020.-306 s.
 29. Neft və qazın quyu ilə çıxarılması texnologiyası. B.: “Elm”, 2022.-539 s.
 30. Neftin nəqli və saxlanması. B.:  2020. –186 səh.
 31. Neftin nəqli və saxlanması. B.:  2020. –225 səh.
 32. Neft-qaz yataqlarının işlənməsi. B.: “Elm”, 2022.-268 s.
 33. Neymətov  Nazim. Ədədi sıralar. Gəncə “ GDU nəşriyyatı”, 2021.-103 səh.
 34. Nəbioğlu Musa. Borçalıdan Şuşaya gedən yol. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-308 s.
 35. Nəcəf N Əkbər. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər (1043-1103). B.: “Çapar”, 2020-282 səh.
 36. Nəcəf N. Əkbər. Şəmsəddin Eldəniz. B.: “Altun kitab”, 2021.-160 s.
 37. Nəcəfli Tofiq. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Hindistanın Türk-Müsəlman sultanlıqları ilə əlaqələri. B.: “Turxan ”, 2020.-399 səh.
 38. Nəriman İbadulla oğlu Babayev. Biblioqrafik göstərici. B.: “ADNSU”, 2021.-240 s.
 39. Nəsibli Miri  Elşad. Həyat yolumuz Quran. B.:   2021. –284 səh.
 40. Nəsibli Nəsib. Azərbaycan tarixi: Millət-Dövlət-Siyasət. B.: “Qanun”, 2022.-656 s.
 41. Nəsiboğlu Sevindik. Möhtəşəm zəfərin nişanəsi. B.: Bakı Mətbəəsi”, 2021.-707 s.
 42. Nəsibov Elşən. "ARDIC" hərəkatımız. B.: “Elm və təhsil”, 323 s
 43. Nəsibov Elşən. Ümumi kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-399 s.
 44. Nəsirov Ələmdar. Ürəyimə deyin ki. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-142 s.
 45. Nəsirov Vaqif. Elektrik və maqnetizmdən məsələlər. B.:  “Elm və təhsil”, 2011. –236 səh.
 46. Nəsirova Könül. Şərəfli ömür. B.: “Nurlan”, 2009.-729 s.
 47. Nəsirova Sevinc. Azərbaycan toxuculuq nümunələrindəki naxışların semantikası. B.: “Bakı Mətbəəsi”, 2021.-293 s.
 48. Nəvai Əlişir. Hikmətli sözlər. B.: “Avropa”, 2020.-47 s.
 49. Nəvayi Əlişir. Beş risalə. B.: “Füyuzat”, 2021.-327 s.
 50. Nəvayi Əlişir. Fərhad və Şirin. B.: “Ecoprint”, 2021.-623 s.
 51. Nəvayi Əlişir. Leyli və Məcnun. B.: “Ecoprint”, 2021.-398 s.
 52. Nəvayi Əlişir. Məhbub ül-qülub. B.: “Füyuzat”, 2021.-231 s.
 53. Nəvayi Əlişir. Seçilmiş əsərləri. B.: “Ecoprint”, 2021.-503 s.
 54. Nəvayi Əlişir. Səb`ayi-səyyar. B.: “Ecoprint”, 2021.-519 s.
 55. Nəvayi Əlişir. Səddi-İskəndəri. B.: “Ecoprint”, 2021.-738 s.
 56. Nəzərov Müslüm. Təhsil fəlsəfəsi.B.:  “ADPU ”, 2021.-495 səh.
 57. Nəzmi Ələkbər Fəzlullah. Fatimeyi Zəhranın (ə.s.) həyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-191 s.
 58. Nəzmi Ələkbər. İmam Hüseyn əleyhissalamın həyatı. B.: “Nurlan”, 2008.-336 s.
 59. Nietzsche Friedrich. Zərdüşt belə söylədi. B.: “Qanun”, 2020-447 səh.
 60. Niftəliyev Xeyrulla. Bir ömrün səhifələri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-139 s.
 61. Niftiyev Şaiq. Araz çayının gətirmə konusunun hidrogeoloji-geofizikişəraiti. B.: “Mütərcim”, 2020.-136 səh.
 62. NiftiyevŞaiq. Bayıl dərəsi və ətraf ərazilərdə ekzogen-geoloji proseslərin inkişafında hidrogeoloji şəraitin rolu. B.: “Mütərcim”, 2020.-190 səh.
 63. Nihan Şəhla. Sintez. B.: “Alatoran”, 2021.-228 s.
 64. Niyazov Xalid. Dövlət informasiya siyasətinin aktual məsələləri. B.: “Zərdabi”, 2022.-534 s.
 65. Nizami Gəncəvi həyatı və yaradıcılığı. B.:  “Elm ”, 2021.-981 səh.
 66. Nizami Gəncəvi və Əlişir Nəvai: ənənə və novatorluq. B.: “AMEA Nizami Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İnstitutu”, 2021.-239 s.
 67. Nizami Gəncəvi.  Xəmsədən hekayələr. B.: “Nurlan”, 2021.-188 s.
 68. Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2021.-469 s.
 69. Nizami Gəncəvi.Unudulmuş nəşrlər. B.:  “Teas Press”, 2021.-564 səh.
 70. Nizami Gəncəvinin poetik portreti. B.: “Zərdabi”, 2021.-200 s.
 71. Nizami Gəncəvinin şəcərə tarixi. Gəncə.: “Elm”,2021.-181 s.
 72. Novruzov Nizami. Oğuz yurdu Göyçə mahalı-Bala Məzrə kəndi. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-922 s.
 73. Nurəddinoğlu Görüş. Plastikanın poetik çalarları. B.: “Elm”, 2013.-141 s.
 74. Nuriyev Sədi. Təhsildə sosial-psixoloji xidmət. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-638 s.
 75. Nuriyev Əliməmməd. İctimai şuraların fəaliyyətinə dair bələdçi. B.: 2020.-56 s.
 76. Nuriyeva  İradə. Ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratını təyinetmə prinsiplərinə etnosiyasi yanaşma. B.: “Mütərcim”, 2021. –351 səh.
 77. Nuruqızı Sevinc. Melisa. B.: “Təhsil”, 2021.-112 s.
 78. Nuruzadə Şubay. Asiya və Afrika ölkələrinin yeni və ən yeni tarixi C. 2. B.: “ADPU”, 2022.-597 s.
 79. Nüvədili Qadir. İntizar şair. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-56 s.
 80. Oğuz Əhməd. Var olsun ayrılıqları... B.: “Qanun”, 2022.-224 s.
 81. Oğuz Sara. Bayat oxşaması. B.: “Zərdabi”, 2022.-36 s.
 82. Oğuz Yunus. Tarix ibrətdir. K.1. B.: 2022.-200 s.
 83. Ol Əjdər. Lo. B.: “Qanun, 2020.-528 s.
 84. Ordubadi Məmməd Səid. Ədəbiyyatımız haqqında. B.: “Elm ”, 2022.-215 səh.
 85. Ordubadi Məmməd Səid. Qılınc və qələm. B.: “Xan”, 2021.-623 s.
 86. Orsər Ramiz. Ağlayan xəbər. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-221 s.
 87. Orucoğlu Əhməd. Komediya həmişə dəbdədir. B.: “Apostrof-A”, 2021.-343 s.
 88. Orucov Rauf. Sinrin-yoku: "meşə vannaları". B.: “Aspoliqraf”, 2021.-64 s.
 89. Orucov Yunis. Nargin saralmış kədər. B.: “Nurlan”, 2021.-236 s.
 90. Orucova Yeganə. Fransızca-Azərbaycanca kulinariya terminləri lüğəti. B.: “Elm və təhsil”,2014.-87 s.
 91. Osho. Kişilərin kitabı. B.: “Qanun”, 2019.-240 s.
 92. Osho. Sufilər: yol adamları. B.: “Qanun”, 2021.-496 s.
 93. Osmanova Gülnar. Çağdaş Azərbaycan nəsrində mifologizm. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-176 s.
 94. Ostin Ceyn. Ledi Süzen. B.: “Qanun”, 2021.-112 s.
 95. Ovadya. Özünə yaxşı bax. B.: “Üçbucaq”, 2022.-118 s.
 96. Ölümü fəth edənlər. B.: “Təhsil”, 2021.-110 s.
 97. Östbi Hilda. Qarın, sənin hekayən: Bədənini sevməyə doğru yeddi addım. B.:  “Qanun”, 2021. –144   səh.
 98. Paj Martin. Mən necə idiot oldum. B.: “Qanun”, 2021.-158 s.
 99. Pala İskender.  Od. B.: “Qanun”, 2021.-352 s.
 100. Pandemiya dövründə fəlsəfə və Lütfizadənin qeyri-səlis məntiqi. B.: “Bilgi”, 2021.-274 s.
 101. Parodontologiya Təməl biliklər. H.2. B.: “ATU”, 2022.-305 s.
 102. Parodontologiya. H.1. B.: “ATU”, 2022.-305 s.
 103. Paşa Elvin. Almafobiya. B.: “Parlaq imzalar”, 2020.-93 s.
 104. Paşa Orxan. Əllərini uzat mənə. B.: “Uğur”, 2021.-272 s.
 105. Paşalı Eyvaz. Paşalı Ziyalılar, hərbçilər, polislər. K.3. B.: “Şirvannəşr”, 2019.-319 s.
 106. Paşalı Eyvaz. Udulu şəhidləri "Unutsaq, unudularıq" silsiləsindən. B.: “Şirvannəşr”, 2019.-99 s.
 107. Paşayev Aydın. Poetik antroponimika. B.: “Mütərcim”, 2022.-229 s.
 108. Paşayeva  Məhəbbət. Biologiyanın tədrisində interaktiv təlim metodlarından istifadənin imkanları və yolları. B.: “ADPU”, 2022.-135 s.
 109. Paşayeva Əntiqə. İngiliscə-Azərbaycanca hüquq lüğəti. B.: “Elm ”, 2022. –216 səh.
 110. Paşayeva Qənirə. Ağ filin uğur gətirdiyi ölkə: Tailand. B.: “CBS”, 2021.-304 s.
 111. Paşayeva Məhəbbət. Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun alban abidələri. B.:  “Mütərcim ”, 2022. –199 səh.
 112. Pazıçeva  İnna.Tariyel Məmmədov. B.:  “Renessans-A”, 2020 – 31 səh.
 113. Pedaqogika. B.: “Mütərcim”, 2021.-487 s.
 114. peİsmayılova, Mənsurə Qardaşxan qızı. XIX əsrin sonu,XX əsrin əvvəllərində Şamaxıda təhsil və daqoji fikrin inkişafı. B.:  “Elm və təhsil”, 2019. –183 səh.
 115. Petrov Qriqori. Finlandiya Ağ zanbaqlar ölkəsi. B.: “Iz”, 2021.-176 səh.
 116. Pələngov Ə. Q.Kompüter modelləşməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-135 səh.
 117. Pələngov Əbülfət . Microsoft Teams proqramında işləmək qaydaları. B.:  “Elm və təhsil”, 2020 – 111 səh.
 118. Pənah Gülxani. Bütöv bir canıq-Azərbaycanıq! B.: “SkyE”, 2021.-660 s.
 119. Pənah Gülxani. Fundamental elmi baxış və konseptual yanaşma. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-616 s.
 120. Pənah Gülxani. Vətən adlı dinim var. B.: “SkyE”, 2021.-698 s.
 121. Pərkər Əslı. Xəzan vaxtı. B.: “Qanun”, 2021.-406 s.
 122. Pərvin T. Qağayı gülüşü. B.: “Adiloğlu”, 2021 – 219 səh.
 123. Piriyev Heydər. İkinci Qarabağ müharibəsi. Hərbi-siyasi təhlil. B.: “Hərbi”, 2022.-168 s.
 124. Piroliz prosesinin C4-fraksiyası əsasında oksigenatların alınması. B.: “Müəllim”, 2021.-225 səh.
 125. Prezident İlham Əliyevin milli-mənəvi dəyərlərimiz haqqında fikirləri. B.: “Nurlar”, 2021.-183 s.
 126. Puşkin Aleksandr. Kapitan qızı. B.: “Qanun”, 2021.-174 s.
 127. Rasim Miraslan.Günümüzün reallığı. B.:  “Təknur”, 2020 -160 səh.
 128. Rasim Miraslan.Təpədəki evin sirri. Sumqayıt.:  “Azəri”, 2018 –239 səh.
 129. Rəcəbli Əbülfəz. Dilçilikdə yeni istiqamətlər. B.:  “Elm və təhsil”, 2019.-169 səh.
 130. Rəhimli Gülər. Kimyəvi məntiq (Ümumi kimya üzrə). B.: “Azərnəşr”, 2016.-99 s.
 131. Rəhimov  İ. M. Din və cəza. B.:  “Avropa”, 2021. –239 səh.
 132. Rəhimov Rəvan. Alifatik aminlər və epoksidlər əsasında yeni səthi-aktiv maddələr. B.: “Beynəlxalqkitab”, 2021.-281 s.
 133. Rəhimov lham. Ölməz ölüm cəzası. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-183 s.
 134. Rəhimzadə Vüqar. Kütləvi informasiya vasitələri dövlətin informasiya təminatı siyasətinin mühüm faktoru kimi.B.:  “PrintAz”, 2022 –352 səh.
 135. Rəhmanlı  Əhsən. Xalqla doğmalaşan səs. B.: “Səda”. 2021.-391 s.
 136. Rəhmanov Vaqif. Autizm. Autistik pozuntular. Kömək göstərmək üçün metodlar. Lehinə və əleyhinə. B.: “Qanun”, 2020.-399 s.
 137. Rəxşanlı Rəsul. Anaxanım Xanlarova. Həyatı və yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-503 s.
 138. Rəqəmsal iqtisadiyyat: Azərbaycan yeni iqtisadi inkişaf mərhələsində mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları Bakı, 25 noyabr, 2020-ci il. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2020.-548 s.
 139. Rəsulov Ə. Türk dili. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-307 s.
 140. Rəsulov Rüstəm. XX əsr Azərbaycan nəsrinin poetikası: motiv analizi. B.: “Mütərcim”, 2021.-192 s.
 141. Rəsulzadə Məhəmməd Əmin. Əsərləri (Mühacirət dövrü). C.2. B.: “Qanun”, 2021.-679 s.
 142. Riordan Rik. Persi Cekson və Titanın lənəti. B.: “Qanun”, 2022.-351 s.
 143. Riyazi məsələlərin həllində proqramlaşdırmanın tətbiqi metodkası.B.:  “Elm və təhsil”, 2018. –126 səh.
 144. Roulinq C. K. Harri Potter və ölüm yadigarları. B.: “Qanun”, 2021.-640 s.
 145. Rustaveli Şota. Pələng dərisi geymiş cəngavər. B.:  “Qanun”, 2019-383  səh.
 146. Rüstəmbəyli Təbriz. Oyanış. B.:  “Narpoliqraf”, 2016. -310 səh.
 147. Rüstəmxanlı Sabir. Atamın ruhu. B.: “Qanun”, 2022.-87 s.
 148. Rüstəmxanlı, Sabir. Seçilmiş əsərləri. 15 cilddə. C.3. B.: “Qanun”, 2022.-575 s.
 149. Rüstəmli D.Əbədi məhəbbət mahnıları.B.:  “Elm və təhsil”, 2019. – 184 səh.
 150. Rüstəmoğlu Sabir. Ədəbi qeydlər. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-478 s.
 151. Rüstəmov F. Azərbaycan Respublikasında aqrar sahənin strateji planlaşdırılması. B.: “Elm və bilik”,2021.-197 s.
 152. Rüstəmov Fərrux. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektorları 1921-2021. B.: “ADPU”, 2021.-312 s.
 153. Rüstəmov Fərrux. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tarixi 1921-2021. C. 1. B.: “ADPU”, 2021.-384 s.
 154. Rüstəmov Fərrux. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tarixi 1921-2021. C. 2. B.: “ADPU”, 2021.-248 s.
 155. Rüstəmov Hacı Əkbər. Vətən kitabı. B.: ” Müəllim”, 2021.-163 s.
 156. Rüstəmov Rüfət. Müasir türk dilində köməkçi nitq hissələri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-175 s.
 157. Rüstəmova Firəngiz. Almadan alanaya. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-188 s.
 158. Rüstəmova Firəngiz. Tanrılar yurdu vətənim Azərbaycan və düşüncələrim. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-218 s.
 159. Rüstəmova-Tohidi  Solmaz. Cümhuriyyətin "Azərbaycan" adlandırılması və onun tarixi əhəmiyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-175 s.
 160. Rzasoy Seyfəddin. Nizaminin "Yeddi gözəl" poemasında mif, folklor və təsəvvüf. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-343 s.
 161. Rzayev Ə. Dövlət idarəetməsi: nəzəriyyə və praktika. B.: “Elm”, 2021.-362 s.
 162. Rzayev Əsəd. Müasir musiqili teatrın inkişaf təmayülləri. B.:  “Zərdabi”, 2021. –150 səh.
 163. Rzayev Rafil. Biblioqrafiya. B.: “Elm və təhsil”, 2014. –190 səh.
 164. Rzayeva Aliyə. Naxçıvan kimyaçıları. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-159 s.
 165. Rzayeva Gülayə. Bir millət, iki dövlət. B.: “Nurlan”, 2013.-112 s.
 166. Rzayeva Yaqut. Tərbiyə işinin texnologiyası. B.:  “ADPU”, 2021 – 155 səh.
 167. Rzazadə Süleyman. Vurğun olaydım. B.: “Şirvannəşr”, 2013.-103 s.
 168. Sabir Rüstəmxanlı (Sabir Xudu oğlu Rüstəmxanlı). Biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”. 2022.-543 s.
 169. Sabit Qüdrət. Bəyaz cəhənnəmdə əbədi ömür. B.: “Mücrü”, 2021.-223 s.
 170. Sacheri Eduardo A. Gözlərindəki sirr. B.: “Qanun”, 2021.-320 s.
 171. Sadıq İslam. Gül gözəllər, gözəl güllər. B.: “Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı”, 2021.-32 s.
 172. Sadıq İslam. Nizami Gəncəvi türkdür. B.: “Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı”, 2022. –97 səh.
 173. Sadıq İslam. Nizami Gəncəvi türkdürmü. B.: “Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı”, 2021.-64 s.
 174. Sadıq İslam. Səməd Vurğunun özü və sözü. B.: “Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı”, 2022. –117 səh.
 175. Sadıq İslam. Yusif Vəzir Çəmənzəminli və şumer qaynaqları. B.: “Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı”, 2021.-40 s.
 176. Sadıq, Seyidağa Seyid. Müqəddəslər ocağında. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-182 s.
 177. Sadıqlı V. Bir dəfə dünyada. B.: “Ziya”, 2020.-375 səh.
 178. Sadıqov Bəxtiyar. İlham Əliyev öndədir. B.: “Tuna”, 2021.-744 s.
 179. Sadıqov V.B. Gəmi sistemləri və qurğuları. B.:  “ADDA”, 2021.-275 səh.
 180. Sadıqov V.B. Gəmilərin layihələndirilməsi. B.:  “ADDA”, 2020.-159 səh.
 181. Sadıqov Şəmil. Azərbaycan dilini öyrənirəm. B.: “Hədəf”, 2017.-243 s.
 182. Sadıqova Sayalı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və milli ədəbi dilin inkişaf tarixi (1918-2018). B.: “Avropa”, 2018.-488 s.
 183. Sadıqova Sayalı. Azərbaycanca-türkcə izahlı dilçilik terminləri lüğəti. B.: “Elm”, 2020.-416 s.
 184. Sadıqova Sona. Təhsil və cəmiyyət. B.: “ADPU”, 2021-162 səh.
 185. Sadiqbəyli Rahim Telman. Bir ümiddir yaşamaq.  B.: “Qanun”, 2021.-208 s.
 186. Sadiqi Camal. Ölümün o tayı. B.: 2022.-320 s.
 187. Safon Karlos Ruis. Küləyin kölgəsi. B.: “Qanun”, 2021.-456 s.
 188. Sahil Səxavət. İsanın qadını. B.: “Avanqard yayınları”, 2020.-96 s.
 189. Salahoğlu Kərəm. Qəzəllər. B.: “Ləman”, 2019.-239 s.
 190. Salahoğlu Kərəm. yurd həsrətli şeirlər. B.: “Gənclik”, 2020.-211 s.
 191. Salambəy Nərmin. Oyanmaq vaxtıdır. B.: “Qanun”, 2020.-79 s.
 192. Salamoğlu Təyyar. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyatının aktual problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-662 s.
 193. Salayev Baba. Hərbi topoqrafiya. B.: “Afpoliqraf”, 2021.-197 s.
 194. Saleh Firudin Qəmbər. Şuəra fəhmilə Tövsiyələr, hədislər. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-127 s.
 195. Salim Fəxrəddin. Dədə Qorquddan Dədə Ələsgərə. B.: “Şərq-Qərb”, 2021.-663 s.
 196. Salman Yaqub. 12-ci uğur. B.: “Zərdabi nəşr”, 2021-444 səh.
 197. Salmanov Şamil. Böyük yaradıcılıq yolu. B.: “Avropa”, 2020.-459 s.
 198. Salmanova, Şəlalə. Türk təsəvvüfünün ədəbi qaynaqları. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-197 s.
 199. Satton R.Əclaflıq etmə. B.: “Qanun”, 2020- 208 səh.
 200. Scafer Bodo. Mani adlı bir it. Uşaqlar üçün pul əlifbası. B.: “Qanun”, 2020-224 səh.
 201. Seçkinoğlu  Süheyl. Məsnəvidən hekayələr. B.: “Qanun”, 2020.-304 səh.
 202. Sehrli çıraq.  B.: “Elm və təhsil”, 2020-23 səh.
 203. Sekman Mümin. Hər şey beyində başlayır. B.: “Qanun”, 2021.-164 s.
 204. Sela Kamilo Xose. Paskual duartenin ailəsi. B.: “Qanun”, 2021.-125 s.
 205. Sent-Ekzüperi Antuan de. Kiçik prins. B.: “Qanun”, 2019.-126 s.
 206. Seyfəli Rəsul. Könül dünyası. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-150 s.
 207. Seyid Zamin. Gör nələr keçir könlümdən. B.: “Mütərcim”, 2019.-303 s.
 208. Seyidova Sevinc. Qafqaz xalqları tarixi (ən qədim dövrlərdən XVIII əsrin sonuna kimi). B.: “ADPU”, 2021.-451 s.
 209. Seyidova Səadət. Məmməd Saleh İsmayılov. B.: “Renessans-A”, 2020 -29 səh.
 210. Seyidova Sultan. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyətinə dair tapşırıq, tərcümə və oxu mətnləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-291 səh.
 211. Seysenbayev R. Dünyanın çökdüyü gün. B.:”Qanun”,2021.-327 səh.
 212. Səbirli Yusif. Faydalı məsləhətlər. B.: “Elm və təhsil”, 2020.- 54 səh.
 213. Səbirli Yusif. Mənim dünyam. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-79 s.
 214. Səbzəliyeva İ. M. Azərbaycanca-İngiliscə riyaziyyat terminləri lüğəti. B.:  “ADNSU”, 2022. –121 səh.
 215. Səfərbəyov Ziya. Qullar. B.: “CBS”, 2014.-253 s.
 216. Səfərli Elçin.  Mən qayıdanda evdə ol. B.: “TEAS Press”, 2019.-289 s.
 217. Səfərli Elşad. "Türkanə söz" ün misilsiz ustadı. B.:  “Elm”, 2022. -158 səh.
 218. Səfərli Elşad. Bir anın yuxusu. B.: “Gənclik”, 2022.-41 s.
 219. Səfərova  Zemfira. Şuşa-Azərbaycanın musiqi qalasidir. B.:  “Elm”, 2021-219 səh.
 220. Səklikov İsgəndər. Heyvanlar aləmi və onların insan həyatında rolu. B.: “Bitkol+OM”, 2021.-245 s.
 221. Səlimov Vüqar. Üzüm: aqrotexnikası, aqrokimyası və inteqrir mübarizə tədbirləri. B.: 2022.-784 s.
 222. Səlimov Vüqar. Üzümçülükdə ekoloji (təbii) risklər və abiotik amillərin üzümə təsiri. B.: “Müəllim”, 2020.-75 s.
 223. Səlimova Vəfa. Neft-qaz qurğularının texnoloji proseslərinin modelləşdirilməsi. B.: “AzMİU”, 2019.-91 s.
 224. Səmədqızı Firuzə. Bəxtsiz gəlin. B.: “Elm və təhsil”. 2020.-129 s.
 225. Səmədov Eyvaz. Elə həmin insanam. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-45 s.
 226. Səmədova Nailə.  Məmməd Səid Ordubadi memuarı: Həyatım və mühitim. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-144 s.
 227. Sənan Fazil. Seçilmiş əsərlər. C.1. B.: “Ecoprint”, 2022.-466 s.
 228. Sənan Fazil. Yaxın və uzaq adamlar. B.: “Ecoprint”, 2021.-883 s.
 229. Sənt-Eqzüperi Antuan dö. Balaca şahzadə. B.: “Simurq ”, 2021.-152 səh.
 230. Sərbəs Əmrah. Son qazıntı. B.: “Xan”, 2019. –287 səh.
 231. Simukka Salla. Qan kimi qırmızı. B.: “Qanun”, 2022.-223 s.
 232. Sinek Simon. Liderlər ən sonda yeyirlər. B.: “Qanun”, 2021.-320 s.
 233. Siraci Məhbud. Tehranın damları. B.: “Qanun”, 2021.-391 s.
 234. Sobulu Hacı Əli. Mənim ailəm. B.: “Zərdabi”, 2022.-96 s.
 235. Sobulu Hacı Əli. Zəngilanın canlı ensiklopediyası, xeyirxahlıq və ədalət rəmzi. B.: “Zərdabi”, 2022.-168 s.
 236. Soltanqızı Məlahət. Azərbaycan realist poeziyasında romantika (1920-1950-ci illər). B.:  “Renessans-A”, 2020 -211 səh.
 237. Son görüş olmayaydı... Nailə xanım İsayeva xatirələrdə. B.: “Xəzər Universiteti”, 2022.-352 s.
 238. Sonam Bahar R.  Zəfər-44 günlük Qarabağ müharibəsi. B.: “Adiloğlu”, 2022.-304 s.
 239. Sözen Ayşegül Dağ. Cəzəri. B.: “Nar Uşaq Nəşriyyatı”, 2022.-37 s.
 240. Sözün Natəvanı. B.: “MDizayn”, 2022.- 326 s.
 241. Sparks Nikolas. Xatirə dəftəri. B.: “TEAS Press”, 2022.-212 s.
 242. Sparks Nikolas. Sevgili Con. B.: “Qanun”, 2021.-359 s.
 243. Stokett Ketrin. Qulluqçu. B.: “Qanun”, 2021.-560 s.
 244. Sultanlı Aygün. Yaz yağışı. B.: “SkyE ”, 2019. –127 səh.
 245. Sultanlı, Aygün. Gülxani Pənahın poeziyası. B.:  “SkyE ”, 2020. –287 səh.
 246. Sultanov Əziz. Bakıdakı son Osmanlı "Novruz Baba". B.:  “İpəkyolu”, 2019. –71 səh.
 247. Sultanov Əziz. Qarışqa uşaq. B.: “İpəkyolu”, 2019.-103 səh.
 248. Sultanov Firudin. Təchizat zəncirində strateji idarəetmə. B.: “Füyuzat”, 2022.-208 s.
 249. Surkova  Larisa. 1-3 yaşlı uşaqlar: faydalı məsləhətlər generatoru. B.: “Teas Press”, 2022.-140 s.
 250. Suvarov N. Bilinməz. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-160 səh.
 251. Suvarov Nurlan. Bilinməz. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-158 s.
 252. Süd və süd məhsullarının texnologiyası fənnindən dərs vəsaiti. B.: “Turxan”, 2021.-210 s.
 253. Süleymanlı Mübariz. Mədəni irs. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-423 s.
 254. Süleymanov A. Multisim mühitində elektronika və telekommunikasiya fənnlərinə dair laboratoriya praktikumu. Gəncə.: “Azərbaycan texnologiya universiteti”, 2019.-160 s.
 255. Süleymanov Əli. Elin sözü-bulaq gözü. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-139 s.
 256. Süleymanov Mehman. Səfəvilər C.4. Şah Təhmasib. B.: “Maarif”, 2020.-743 s.
 257. Süleymanov Mehman. Səfəvilər II Şah İsmayıl Səfəvi. B.: “Maarif”, 2021.-766 s.
 258. Süleymanov Mehman. Səfəvilər III Şah İsmayıl Səfəvi. B.: “Maarif”, 2021.-663 s.
 259. Süleymanov Samid. Yeni ingiliscə-azərbaycanca-rusca lüğət A-H.  B.: “Ulu”, 2021.-766 s.
 260. Süni intellekt texnologiyalarının elmi-nəzəri və praktiki problemləri məqalələrin xülasələri. Ekspres-İnformasiya. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2022.-195 s.
 261. Süni intellekt və robot texnikası insan hüquqları kontekstində. B.:  “Elm və Təhsil”, 2020. –297 səh.
 262. Sürəyya-Xəlil. Mən Əliyəm! Əsgər haqqında hekayə. B.: “Azərbaycan”, 2022.-259 s.
 263. Svayq  Ştefan. Bir qadının həyatından 24 saat. B.: “Qanun”, 2019.-111 s.
 264. Svayq  Ştefan. Tarixi miniatürlər. B.: “Qanun”, 2021.-77 s.
 265. Svayq Ştefan. Yad qadının məktubu. B.: “Qanun”, 2022.-79 s.
 266. Syed Metyu. Siz möhtəşəmsiniz. B.: “TEAS Press”, 2022.-159 s.
 267. Şahin Şahnaz. Sabirabad şəhidləri. B.: “Elm və Zəka”, 2021.-147 s.
 268. Şahin Şahnaz. Zəfər nəğmələri. B.: “İmza”, 2021.-108 s.
 269. Şahmuradlı V. Köhnə kişilər.B.:  “Elm və təhsil”, 2020-118 səh.
 270. Şahtaxtı S.Türksoy-25: şərəfli yolun astanasında. B.: “Elm və təhsil”, 2019. – 326 səh.
 271. Şam əgər yanmırsa... B.: “Elm və təhsil”, 2016.-167 s.
 272. Şamil Əli. Parçalanmış Türküstanı gəzərkən. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-319 s.
 273. Şen  Yunus. Babil yanarkən. B.: “Nurlan”, 2021.-311 s.
 274. Şer Barbara. Bircə nə istədiyimi bilsəydim ona çatmaq üçün hər şeyi edərdim. B.: “Kitab Klubu”, 2019.-377 s.
 275. Şeyda Simax. Padşah qız. B.: “Şirvannəşr”, 2021-135 səh.
 276. Şəfalı əllər. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-70 s.
 277. Şəfəqli Mikayıl. Nə biləydim beləymişsən. B.: “Nurlan”, 2007.-543 s.
 278. Şəfiyev Fərid. Rusiya-sovet məskunlaşdırma siyasəti və cənubi Qafqazda münaqişə. B.: “Artpoint”, 2021.-363 s.
 279. Şəkərəliyeva Yeganə. Azərbaycanın daxili su hövzələri balıqlarının trematodları. Təhlili və qiymətləndirilməsi. B.: “Zərdabi”, 2022.-304 s.
 280. Şəkixanov Tofiq. Memarlıq abidələrinin öyrənilməsi, qorunması və bərpasının əsas prinsipləri. B.: “Mono Group”, 2018.-317 s.
 281. Şəmil Əli.yol dəftərimdən. B.: “Köhlən”, 2022.-323 s.
 282. Şəmilqızı Elxanə. Azəri yurdunun övladları. B.: “Şəms”, 2011.-543 səh.
 283. Şəmkirli Məhərrəm. Dil açan körpə də dedi: Qarabağ Azərbaycandır!. B.: “Maarif”, 2021.-312 s.
 284. Şəmsizadə Nizaməddin. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-364 s.
 285. Şərifova S.S. Sabir Rüstəmxanlı yaradıcılığının janr müxtəlifliyi. B.:  “Elm və Təhsil”, 2021. –115 səh.
 286. Şıxalıoğlu Qorxmaz. Bom-bom. B.: “Şirvannəşr”, 2020.-64 s.
 287. Şıxalıoğlu Qorxmaz. Mən elə bilirdim. B.: “Zəkioğlu”, 2008.-112 s.
 288. Şıxalıoğlu Qorxmaz. Ötən avqust. B.: “Xan ”, 2020. –247 səh.
 289. Şıxəmmədov Əmirağa. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası. B.:  “Elm və təhsil”, 2019. – 182 səh.
 290. Şıxlı İsmayıl. Ölən dünyam. B.: “Qanun”, 2021.-190 s.
 291. Şıxlinskaya Aysel. Qanadsız mələk. B.: “TEAS Press”, 2022.-372 s.
 292. Şirazi Sədi. Bustan. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-222 s.
 293. Şiriyev Fikrət. Azərbaycan dilinin nitq mədəniyyəti və kommunikasiya. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-399 s.
 294. Şirvan Sabir. Söz ömrü. B.:  “Bakı mətbəəsi”, 2022.-310 səh.
 295. Şirvanlı Solmaz. Tanrım mənə qəm qıyıb. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-624 s.
 296. Şmit Anna. Cip və Yanika. B.: “Qanun”, 2021.-142 s.
 297. Şuşa günəşinin poetik portreti. B.: “Zərdabi”, 2022.-285 s.
 298. Şuşa musiqiçiləri. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-95 s.
 299. Şükürbəyli Faiq. Asimin 20 illik həyat yolu. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2021.-335 s.
 300. Tağı Rafiq. Hekayələr. C. 1. B.: “Qanun”, 2021.-343 s.
 301. Tağı Rafiq. Hekayələr. C. 2. B.: “Qanun”, 2021.-327 s.
 302. Tağıyev sarayı. B.:  2020 – 145 səh.
 303. Tağızadə Aida. İzabella Abezqauz. B.: “Renessans-A”, 2020 -38 səh.
 304. Tahir Məmməd. Səmimiyyətin poeziyası. B.: “Qanun”, 2019. –127 səh.
 305. Tahiroğlu  Rəşad. Haqdan axıdılan qan. B.:  “Gənclik”, 2021. –386 səh.
 306. Tahirov İlham. Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin adları ingilis dilində. B.: “Zərdabi”, 2022.-248 s.
 307. Tahirov Şamil. Azərbaycanın torpaq-iqlim şəraitində yetişən üzüm sortlarından süfrə şərablarının istehsal texnologiyasının əsasları. B.: “Müəllim”, 2020.-132 s.
 308. Tahirzadə Ədalət. "Azərbaycan cümhuriyyəti"  - ilk milli dövlətimizin gerçək adı! B.: “Çapar” ,2020.- 57 səh.
 309. Tahirzadə Ədalət. Azərbaycan Cümhuriyyəti (1918-1920). B.: “Çapar”.2020-195 səh.
 310. Tahirzadə Ədalət. İmperator Ağaməhəmməd Şah Qacar. B.: “Qanun”, 2020.-40 səh.
 311. Tahirzadə Sevda. Bağlı kitabdır hər ürək. B.:  “Avropa”, 2018. –192 səh.
 312. Talıblı Ağca. Oğul dağı. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-110 s.
 313. Talıboğlu Ələsgər. Üzü dan yerinə. B.: “Orxan”, 2022.-344 s.
 314. Talıbov Güləhməd. Doymamış halogenefirlər: alınması, xassələri və heterotsiklik birləşmələrin sintezi. B.: “Mütərcim”, 2021.-215 s.
 315. Talıbov hacı Mirəziz. Əbədiyaşar sözlərdən minini oxu. B.: “Elm və təhsil”. 2020.-255 s.
 316. Talıbov M. Nurlu həqiqətlər. B.: “Elm və təhsil”, 2019. -420 səh.
 317. Talibi Sima. Salyan düzündə xlorlu-sulfatlı tip şorlaşmanın kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığına təsiri. B.: 2021.-127 s.
 318. Tarix yaradan insan. B.: “Uniprint”, 2020.-114 s.
 319. Teymur Mövlud. Dünya eşitsin. B.: “Təknur”, 2019.-428 s.
 320. Təbiət fənlərini situasiyalarla öyrənək. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-195 səh.
 321. Təbii ehtiyatların idarə edilməsi fənni üzrə proqram (Bakalavr hazırlığı üçün). B.: “Avropa”, 2022.-22 s.
 322. Tədqiqlər 5. B.:  2017-.190 səh.
 323. Təhmirazqızı Səadət. Həcər Babayeva. B.: “Renessans-A”, 2020-27 səh.
 324. Təhsildə sosial-psixoloji xidmət ixtisası üzrə (060118) sosial psixologiya kursu üzrə dərs vəsaiti. B.: 2021.-158 s.
 325. Təptəzə Şəki lətifələri. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-132 s.
 326. Tərəvəzçilik ensiklopediyası. B.:  “Şərq-qərb”, 2020 –839 səh.
 327. Tətbiqi mexanika Seçmə fənn proqramı. Lənkəran,2017.-10 s.
 328. Tofiq Bakıxanov-90 Musiqi Festivalı. B.: “ADPU”, 2021.-35 s.
 329. Tofiq Mütəllibov haqqında. B.: “Bakı Universiteti”, 2014.-248 s.
 330. Toğulcalı Əli. Ata yolu zəfər yolu. B.: “Maarif”, 2022.-143 s.
 331. Tolkien J.R.R . Kralın qayıdışı. B.: “Qanun”, 2021.-560 s.
 332. Tolstoy Lev Nikolayeviç .Uşaqlıq. B.: “Qanun”, 2019. –504  səh.
 333. Tolstoy Lev Nikolayeviç. İnsanı yaşadan nədir? B.: “Nurlan”, 2021.-115 s.
 334. Tolstoy Lev Nikolayeviç. Kazaklar.B.: “Qanun”, 2019. –191  səh.
 335. Tolstoy Lev. Dirilmə. B.: “Qanun”, 2022.-496 s.
 336. Tolstoy Lev. İnsanı yaşadan nədir? B.: “Nurlar”, 2020.-115 s.
 337. TolstoyLev Nikolayeviç. Din nə deməkdir və onun mahiyyəti nədir. B.: “Qanun”, 2019. –143  səh.
 338. Topbaş Osman Nuri. Ailədə iki cahan səadəti. B.: “İpəkyolu”, 2021.-199 s.
 339. Torpağı vətənə çevirənlər. B.: “Maarif”, 2021.-87 s.
 340. Tramp Donald. Çempion kimi düşün. B.: “Kitab Klubu”, 2019.-214 s.
 341. Transfuziyadan asılı olmayan talassemiyanın (TAOT) müalicəsi üzrə rəhbərlik. B.: 2022.-154 s.
 342. Travmatologiyanın əsasları. B.: “Gənclik”, 2022.-363 s.
 343. Treysi Brayan. Qazanmaq üçün danış: istənilən vəziyyətdə necə güclü təqdimat etməli. B.: “Qanun”, 2022.-215 s.
 344. Tudə Əli. Həyatım xatirələrim. B.: “Azərbaycan”, 2022.-333 s.
 345. Turgenev İvan. Atalar və oğullar. B.: “Qanun”, 2019.-239 s.
 346. Turizmin marketinqi və menecmenti. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-223 s.
 347. Tusi  Xacə Nəsirəddin. Tozlu lövhənin köməyi ilə hesab toplusu. B.:  “Azərbaycan universiteti”, 2011. 173 səh.
 348. Türk və Azərbaycan dillərində hüquq terminologiyasının formalaşması və inkişafı. B.: “Nurlan”, 2004.-135 s.
 349. Türkman İsgəndər. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. K.1.  B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-1109 s.
 350. Türkman İsgəndər. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. K.2.  B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-2505 s.
 351. Tven Mark. Heklberr iFinnin macəraları. B.: “Qanun”, 2020.-392 səh.
 352. Tven Mark. Heklberri Finnin macəraları. B.: “Teas Press”, 2022.-547 s.
 353. Tven Mark. Şahzadə və dilənçi. B.: “Altun kitab”, 2021.-128 s.
 354. Tven Mark. Şahzadə və dilənçi. B.: “Qanun”, 2019.-192 s.
 355. Tven Mark. Tom Soyerin macəraları. B.: “Altun kitab”, 2019.-128 s.
 356. Tven Mark. Tom Soyerin macəraları. B.: “Altun kitab”, 2021.-128 s.
 357. Uestover Tara. Tələbə memuar. B.: “Teas Press”, 2022.-534 s.
 358. Umarova Niyar. İKT-baza kompüter bilikləri. B.: “ADNSU”, 2021.-233 s.
 359. Umudlu, İsmayıl. Şahnigar xanım Rəncur. B.: “Afpoliqraf”, 2021.-111 s.
 360. Uolş, Nil Donald. Tanrı ilə söhbət qeyri-adi dialoq. B.: “Qanun”, 2021.-269 s.
 361. Uraqan. Allahsızlar şəhəri. B.: “XAN”, 2020.-96 s.
 362. Urfan Aşıq Əli. "Dilqəmi" eşqinə. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-120 səh.
 363. Urud Musa. Uruda iki səfər. B.: “ İlaY”, 2009.-119 s.
 364. Ustac Zaur. BB. B.: 2022.-90 s.
 365. Ustac Zaur. Qələmdar-2. B.: 2022.-170 s.
 366. Uşaqlar və ramazan. B.: “İpəkyolu”, 2022.-40 s.
 367. Ülvi Almaz. Heç demirsən, Ələsgərim hardadır?!B.: 2022.-132s.
 368. Ülvi Əbülfəz. Bu suda hikmət var. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-163 s.
 369. Ümman  Rahib. Dünya belə dünyadı...B.:  “UniPrint-S”, 2016. –196 səh.
 370. Ümman  Rahib. Dünya dəyməz göz yaşına. B.:  “Ünsiyyət”, 2013.-496  səh.
 371. Ümman  Rahib. Gözəl dünyadı. B.:  “Günəş MMC”, 2019. –208    səh.
 372. Ümrə Əli Şərbət.Ömrün səksəninci baharı. B.:  “Elm və təhsil ”, 2020. –270 səh.
 373. Ümumi ekologiya. Kompleks ekoloji problemlər. Beynəlxalq ekoloji siyasət və davamlı inkişaf. Moskva: “MDBMİ”.,2022.-579 səh.
 374. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş "Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası" mövzusunda respublika elmi konfransının materialları Bakı, 22 may 2020-ci il. B.: “BDU”, 2020.-747 s.
 375. Üzüm bağlarının ekoloji risklərdən qorunma üsulları. B.: “Sapfir-15”, 2021.-23 s .
 376. Vahid Təranə. Qarışqa təqvimi. B.: “Qanun”, 2021.-200 s.
 377. Varis. Qırmızı ləçəklər. B.: “OL”, 2021.-239 s.
 378. Vayzman Riçard. Həyatınızı dəyişəcək 59 saniyə. B.: “Qanun”, 2022.-320 s.
 379. Verdiyeva Həcər. İrəvan məkanında Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə: tarixi və hüquqi aspektdə. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-218 s.
 380. Verdiyeva Mirvari. Coğrafiyanın tədrisi metodikası. B.: “ADPU”, 2022.-366 s.
 381. Verdiyeva Səadət. Muğam sənətinin tədrisində İslam Rzayevin rolu. B.: 2022.-184 s.
 382. Veysəlli N. Salamat görməyimə şadam. B.: “Qanun”, 2020-304 səh.
 383. Vəli Mahmud. Ziyamız, ziyalılarımız. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-445 s.
 384. Vəlixanlı Nailə. Zəngəzur-ərəblərdən monqollaradək. B.: “Təhsil”, 2021.-264 s.
 385. Vəliqızı Qızbəs. Bezmişəm dünyanın acılarından. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-157 s.
 386. Vəlişov Nazim. Faciəli təqvim tariximiz. 12 cilddə. B.: “İmza”, 2022.
 387. Vəliyev Elbrus. Azərbaycan dilində adların formadüzəldici şəkilçi morfemləri. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2018.-136 s.
 388. Vəliyev Elburus. Qrammatik məfhumların tədrisində bədii ədəbiyyatlardan istifadə. Naxçıvan.: 2022.-117 s.
 389. Vəliyev Ələsgər. İnfeksion xəstəliklər. B.: “CBS”, 2013.-662 s.
 390. Vəliyev Xanlar. Cinayət prosesində ittiham. C. 2. B.: “Hərbi”, 2022.-439 s.
 391. Vəliyev Xanlar. Cinayət prosesində mülki iddia. B.: “Hərbi”, 2021.-163 s.
 392. Vəliyev Pərviz. Dövlətin iqtisadi təhlükəsizlik məsələləri. B.: “Letterpress”, 2016.-203 s.
 393. Vəliyeva Kamilə. Kompüter dilçiliyi məsələlərinin həlli yolları. B.: “Zərdabi”, 2022.-104 s.
 394. Vəliyeva Sona. Ömrün yaddaşı. B.: “Zərdabi”, 2022.-376 s.
 395. Vətən bağı al-əlvandır. B.: “SkyE”, 2021.-564 s.
 396. Vətən müharibəsi şəhidləri. B.:  “Apostrof-A ”, 2021.-799 səh.
 397. Vətən müharibəsi tarixi. Şəxsiyyət faktoru. 27 sentyabr-10 noyabr 2020-ci il. B.: “Şərq-Qərb”, 2021.-442 s.
 398. Vətənə sədaqət andı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-131  səh.
 399. Vitçer Muni. Altıncı ayın qızı Nina. B.: “Qanun”, 2021.-320 s.
 400. Vurgun Səməd. Azərbaycan. B.: “Qanun”, 2021.-111 s.
 401. Warburton Nigel. Fəlsəfənin qısa tarixi. B.: “Qanun”, 2020.-224 səh.
 402. Yadigarov Təbriz. Əməliyyatlar tədqiqi və ekonometrik məsələlərin MS Excel və Eviews proqram paketlərində həlli: nəzəriyyə və praktika. B.: “Avropa”, 2019.-368 s.
 403. Yaqub Zəlimxan. Ələsgər çağırdım, Ələsgər dedim. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-146 s.
 404. Yaqublu  Nəsiman. Xocalı soyqırımı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-186 s.
 405. Yaqublu Nəsiman. Polyakların Azərbaycanda fəaliyyəti. B.: “Mütərcim”, 2021.-141 s.
 406. Yalom İrvin. Mən necə özüm oldum. B.: “Qanun”, 2021.-519 s.
 407. Yanq R. Dövlət idarəetməsində islahatlar: nailiyyətlər, problemlər, perspektivlər. B.:  2004.-340 səh.
 408. Yaşaroğlu  Aqil. Yarımçıq qalmış arzular. B.: “Mücrü”, 2022.-80 s.
 409. Yaşaroğlu Aqil. Mənim babam. B.: “Mücrü”, 2022.-56 s.
 410. Yavərqızı Nanə. Arzumun sorağında. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-164 s.
 411. Yazqan  Bestami.Xoşbəxtliyin sirri. B.: “İpəkyolu”, 2019. –96 səh.
 412. Yazqan  Bestami.Qəlbini  itirən adam. B.: “İpəkyolu”, 2019. –96 səh.
 413. Yelmaroğlu Ə.Qisas. B.:  “Elm və təhsil”, 2019. – 166 səh.
 414. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı: araşdırmalar. Bakı :Avropa,2019.-259 s.
 415. Yeni iş yerləri. B.:2020.-203 səh.
 416. Yeni iş yerləri. B.:2021. –203 səh.
 417. Yeni iş yerləri. Rəsmi nəşr. Statistik məcmuə.Yanvar 2022.B.:   2022.- 226 səh.
 418. Yeni kitablar annotasiyalı biblioqrafik göstərici ; 2021, № 1. B.: “M.F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2022.-212 s.
 419. Yeni kitablar Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2020 № 2-4. B.: “M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2021.-168 s.
 420. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici. 2021.-№2-3. B.: “M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2022.-338 s.
 421. Yeni uğur. B.:  “Təknur”, 2020 –240 səh.
 422. Yenidoğulanlarda nekrotik enterokolitin klinik-patogenetik xüsusiyyətləri, diaqnostikası və cərrahi müalicəsi. B.: 2021.-128 s.
 423. Yıldırım Nermin. Unutmaq dərsləri. B.: “Qanun”, 2021.-366 s.
 424. Yılmaz Hakkı. Enmə sırasına görə nəcm-nəcm Quranın azərbaycanca tərcüməsi. B.: “Şərq-Qərb”, 2022.-632 s.
 425. Yunus Əmrə. Salam olsun. B.:  “Elm ve təhsil ”, 2021.-571 səh.
 426. Yurdoğlu Elxan. Payızda gilənar dadı. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2022.-132 s.
 427. Yurdoğlu-Məmmədov Elxan. Folklorda janr daxilində janr. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2022.-191 s.
 428. Yusifqızı Reyhan. "Diribaş qızlar" klubu. B.: “TEAS Press”, 2022.-104 s.
 429. Yusifli Xəlil. Nizaminin lirikası. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-407 s.
 430. Yusifli Mir Yəhya. Allahın sınağı. B.: “Adiloğlu”, 2009.-143 s.
 431. Yusifli Mir Yəhya. Dualar. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-72 s.
 432. Yusifli Mir Yəhya. Kamil cəmiyyətə gedən yol qurandan keçir. B.: “Elm və təhsil”. 2020.-363 s.
 433. Yusifli Mir Yəhya. Qadın haqları tarix və Qurani Kərim işığında. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-120 s.
 434. Yusifov Elxan. Alman danışıq dilində işlənən ifadələr və onların Azərbaycan dilində qarşılığı. B.:  “Elm və təhsil”, 2019. –118 səh.
 435. Yusifov M. Nitq mədəniyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2019. – 429 səh.
 436. Yusifov Maarif. Bina və qurğuların texniki vəziyyətinin təhlili. B.: “AzMİU”,2021.-217 s.
 437. Yusifova Fatimə Alxaz. Lalənin qəribə ev tapşırığı. B.: “Ağıllı bala”, 2021.-36 səh.
 438. Yusifova Fatimə. Adını bilməyən oğlan. B.: “Ağıllı bala”, 2021.-12 s.
 439. Yusifova Kəmalə. Məğrib ölkələrinin iqtisadiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-220 s.
 440. Yusifzadə Cəlal. Fərhad və Şirin. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-55 s.
 441. Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyəvi texnologiyası .B.:2019.-123 səh.
 442. Zahirəddin Məhəmməd. Babur və Azərbaycan. B.:  “Optimist ”, 2022.- 207 səh.
 443. Zakir Qasım bəy. Təmsillər, hekayələr. B.: “Nurlan”, 2021.-75 s.
 444. Zalamlı Pərvanə. Sayrışan ulduzlar. B.: “Borçalı”, 2020.-104 səh.
 445. Zauroğlu Müzadil. Cavad xan oğlu Uğurlu xanın hekayəti. B.: “Nurlan”, 2021.-181 s.
 446. Zeynal Yusif. Günəşin işığı azalanda. B.: “Mütərcim”, 2021.-440 s.
 447. Zeynal Yusif. Oğru. B.: “Ecoprint”, 2021.-348 s.
 448. Zeynalov B. İngilis dili. B.: “Elm və təhsil”, 2019.- 192 səh.
 449. Zeynalov İmamverdi. Səma yağışı. B.:“Elm və təhsil ”, 2020. –333 səh.
 450. Zeynalov İmran. Könlümün səsi. B.: “Elm və təhsil, 2017.-56 s.
 451. Zeynalov Rüstəm. Qazma məhlulları xassələrinin idarə olunma texnologiyası. B.: “Mars Print”, 2021.-364 s.
 452. Zeynalov, Əsgər. Qısa ömrün böyük fəaliyyəti. B.:  “MM-S”, 2022. –220 səh.
 453. Zəbur və Süleymanın məsəlləri. B.: “Zərdabi”, 2021.-198 s.
 454. Zəfər memuarları. Döyüşçülər sərkərdə və müharibə haqqında. B.: “Şərq-Qərb”, 2021.-323 s.
 455. Zəfər salnaməsi. B.: “Express”, 2022.-52 s.
 456. Zəka sualları. B.: “Bərəkət”, 2018.-73 s.
 457. Zəngilanlı İsmayıl. Dəmir yumruq. B.: “Tərəqqi”, 2022.-300 s.
 458. Zifəroğlu Vüqar. Sirr. B.: “Xan”, 2019.-227 s.
 459. Zimbardo Filip. Lüsifer effekti. B.: “Qanun”, 2022.-512 s.
 460. Zirəli Əli. Sevmədən yaşamaq olarmı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-236 s.
 461. Zirəli Əli. Səni sevəcəyəm nə qədər sağam. B.: “Maarif”, 2022.-360 s.
 462. Ziyadxan  Adil Xan. Qələmin uçuşu. B.: “Çapar”.2020-209 səh.
 463. Ziyadova Pərvanə. Şərəfli döyüş yolu. B.: “Mdizayn”, 2021.-224 s.
 464. Ziyadova Pərvanə. Uğurlu həyat hekayəsi. B.: “Zərdabi”, 2020.-200 s.
 465. Zöhrabova  Leyla. Ramiz Zöhrabov. B.:  “Renessans-A”, 2020 – 26 səh.
 466. Zülfüqarlı Məhərrəm. İkinci Respublikanın tarixi (1920-1991-ci illər). B.: “Mütərcim”, 2020.-310 s.
 467. Zülfüqarova Şəfiqə. Didaktikanın müasir problemləri. B.: “ADPU”, 2022.-367 s.

1   2    3