close
icon E-kataloq və kitabxana

Struktur

DİREKTOR ELMİ İŞLƏR VƏ KİTABXANA İNFORMASİYA XİDMƏTİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ İNFORMASİYALAŞDIRMA VƏ TEXNOLOJİ İNKİŞAF ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ ELMİ KATİB İSTİFADƏÇİLƏRƏ XİDMƏT ŞÖBƏSİ KOLLEKSİYALARIN VƏ İNFORMASİYA RESURSLARININ MÜHAFİZƏSİ ŞÖBƏSİ NOT NƏŞRLƏRİ VƏ SƏSYAZMALARI ŞÖBƏSİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATININ ARXİVİ ŞÖBƏSİ NADİR KİTABLAR VƏ KİTABXANA MUZEYİ ŞÖBƏSİ BİBLİOQRAFİK VƏ ELEKTRON İNFORMASİYA XİDMƏTİ ŞÖBƏSİ NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ ŞÖBƏSİ İNFRASTRUKTURUN TƏŞKİLİ VƏ AVTOMATLAŞDIRMA ŞÖBƏSİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ TEXNOLOJİ İNKİŞAF ŞÖBƏSİ Çap məhsullarının rəqəmsallaşdırılması və tammətnli resursların yaradılması şöbəsi ELEKTRON DİSSERTASİYA FONDUNUN TƏŞKİLİ VƏ ONDAN İSTİFADƏ ŞÖBƏSİ İNFORMASİYA RESURSLARININ KOMPLEKTLƏŞDİRİLMƏSİ ŞÖBƏSİ ANALİTİK BİBLİOQRAFİK RESURSLARIN YARADILMASI ŞÖBƏSİ İNFORMASİYA-AXTARIŞ SİSTEMLƏRİ İLƏ İŞ ŞÖBƏSİ RETROSPEKTİV ƏDƏBİYYATIN ELEKTRON KATALOQUNUN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ XARİCİ ƏDƏBİYYAT VƏ BEYNƏLXALQ KİTAB MÜBADİLƏSİ ŞÖBƏSİ ELMİ TƏDQİQAT VƏ METODİK TƏMİNAT ŞÖBƏSİ KADRLAR ŞÖBƏSİ ÖLKƏDAXİLİ KİTAB MÜBADİLƏSİ ŞÖBƏSİ MƏTBƏƏ ŞÖBƏSİ ELEKTRON AXTARIŞ SİSTEMLƏRİNİN İNKİŞAFI